Privacy voorwaarden

Het is voor ons belangrijk dat onze klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat en hoe lang we deze bijhouden voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten, dus zowel voor onze consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen), zowel als voor de eindgebruikers die – via hun relatie met onze klant (bijvoorbeeld: gezinsleden, vrienden, bezoekers) – gebruik maken van de Artsound producten en diensten. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren of winkelpunten, websites, gebruik maakt van onze apps en wanneer je een potentiële of voormalige klant bent van House of Music.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten). Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) te raadplegen.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

House of Music is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

3. Welke gegevens verwerken we?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en

- die je ons zelf geeft,

- die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten,

- die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers en

- die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: jouw naam, jouw land en postcode, jouw taalvoorkeur, jouw geslacht, jouw e-mailadres, jouw leeftijd, jouw gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc.

Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren.

Hieronder begrijpen we onder andere:

- alle hardware gegevens van de Artsound-installaties (het aantal toestellen, het type toestellen, het soort netwerk dat in gebruik is voor de werking van de Artsound-installaties);

- gegevens over crashes en het heropstarten van de Artsound-installaties;

- de stabiliteit van het netwerk dat gebruikt wordt voor de werking van de Artsound-installaties.

Gegevens over je gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer je onze producten en diensten gebruikt.

Hieronder begrijpen we onder andere:

- de tijdstippen waarop de installaties gebruikt worden en de duurtijd van het gebruik;

- de beperkingen van de installaties waarmee de gebruikers geconfronteerd worden bij het gebruik ervan;

- de gebruiksfrequentie van de verschillende schermen, functies en koppelingen die bestaan binnen de applicatie van de installaties;

- de extremen van temperatuur van de installaties die voorkomen bij het gebruik ervan

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om je een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

- met verkregen toestemming;

- in uitvoering van een contract

- om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting

- in geval House of Music een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

De persoonsdata worden door House of Music, of in haar opdracht, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel of in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop House of Music beroep doet.

4. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

5. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

House of Music garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

- aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de House of Music Groep;

- dit vereist is voor onze dienstverlening;

- er een wettelijke verplichting op ons rust;

- er een gerechtvaardigd belang is voor House of Music of de betrokken derde;

- wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@artsound.be.

8. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,… House of Music behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de websites van House of Music Groep.

ArtSound – House of Music

Legen Heirweg 23D

9890 GAVERE