FACEBOOK WEDSTRIJD REGLEMENT

1. Tenzij anders vermeld op de wedstrijdpagina, zijn alle Facebook wedstrijden georganiseerd door ArtSound onderworpen aan deze algemene bepalingen.

2. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in zijn geheel en van het principe van de wedstrijd, de deontologische regels die van kracht zijn op het internet, alsook de wetten, reglementen en andere teksten die van toepassing zijn in België, met inbegrip van de wijzigingen die nodig zouden zijn, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht. Elke fraude heeft de ongeldigheid van de kandidaat tot gevolg. Elke persoon die één of meer artikelen van dit reglement overtreedt, wordt uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en van elke prijs die eventueel werd toegekend.      

3. Deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op het ogenblik van de wedstrijd in België, Nederland of Luxemburg wonen. Werknemers in loondienst van de Organiserende Onderneming en, meer in het algemeen, elke persoon die heeft meegewerkt aan de organisatie van de wedstrijd zelf, kunnen echter niet aan deze wedstrijd deelnemen.

4. De winnaars worden gekozen door middel van een elektronische loting. Gelijke standen worden door elektronische loting doorbroken. Indien er een beslissende vraag is, worden de prijzen toegekend in volgorde van de antwoorden op de beslissende vraag. De beslissing van de organisator over de vaststelling van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

5. De prijzen zijn niet cumuleerbaar.

6. Alleen leesbare, correct en volledig ingevulde antwoorden die via het internet of Facebook zijn ontvangen en binnen de door ArtSound  gestelde termijnen zijn opgenomen, worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de winnaars.

7. Enkel de winnaars van de wedstrijd worden via Facebook / e-mail / post of telefoontje op de hoogte gebracht en geïnformeerd over de voorwaarden voor de toekenning van hun prijs, waaraan ze moeten voldoen om deze in ontvangst te nemen. Prijzen die niet binnen 40 dagen na de datum van kennisgeving van het winnen (overeenkomstig de in deze kennisgeving vermelde voorwaarden) worden opgeëist, worden automatisch eigendom van het Organiserende Bedrijf.

8. Deelnemers zijn zich ervan bewust en accepteren dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele netwerkstoringen, verlies, vertraging of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij het onderhouden van de Facebook-pagina van de organisator.

9. De prijzen zijn niet inwisselbaar in geld of andere prijzen.

10. ArtSound kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht die de goede uitvoering van de prijs verhindert. In het geval dat de onderneming die de prijzen aanbiedt haar activiteiten staakt vóór de toekenning van de prijs, behoudt ArtSound zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren of te wijzigen en wordt zij ontheven van elke aansprakelijkheid ten opzichte van zowel de deelnemers als de winnaar.

10. Elke winnaar van de wedstrijd machtigt uitdrukkelijk de organisator om zijn gegevens door te geven aan de organisator van de wedstrijd met als enig doel hem in staat te stellen zijn prijs in ontvangst te nemen.

11. Facebook kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een probleem.

12. De promotie is niet verbonden met, wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook.

13. De deelnemer verstrekt informatie aan de wedstrijdorganisator, niet aan Facebook.